Raport de activitate

Numele si prenumele: Slincu Adriana
Instituþia: ªcoala cu clasele I-VIII Eforie Nord

Numãrul cursului: UK: 012-2002-2003
Tara de desfãºurare a stagiului: UK
Instituþia în care se efectueazã stagiul: ESIS
Perioada stagiului: 28.06.2003-5.07.2003
Numãrul contractului: 3880/15.04.2003

Cursul Comenius 2.2 nr. UK: 012-2002-2003 la care am participat s-a intitulat "European perspectives. Motivating primary school pupils and improving achievment and creativity trough class to class curriculum links with parteners schools" ºi s-a desfãºurat în orãºelul Pontypridd, Wales, din Marea Britanie.
Fãcând parte din cadrul unor cursuri de formare continuã a cadrelor didactice, cursul s-a adresat în special învãþãtorilor ºi profesorilor de limbã englezã ce predau la ciclul primar, dorindu-se a fi o iniþiere în modalitãþile de obþinere a finanþãrilor Uniunii Europene precum ºi gãsirea de noi parteneri pentru proiecte Comenius la nivelul ciclului primar, pentru copii cuprinºi între vârstele 3-12 ani.
Consider cã atât pentru mine cât ºi pentru celelalte cadre didactice participante, cursul a reprezentat un nou pas în cunoºterea unor noi sisteme de învãþare, noi metode de predare întâlnite în vizitele fãcute la ºcolile din împrejurimi ºi ,nu în ultimul rând, o dezvoltare europeanã a dimensiunii profesionale a fiecãrui cadru didactic prin schimbul de experienþã ºi idei.
Instituþia coordonatoare a cursului a fost ESIS ( Educational School Improvement System) având ca atribuþii coordonarea unor proiecte de perfecþionare ºi îndrumare a cadrelor didactice din Wales, familiarizarea cu noi tehnici de lucru, implementarea mijloacelor IT în educaþie, iniþierea unor parteneriate naþionale ºi internaþionale prin organizarea de întâlniri ºi cursuri.
Deºi cursul a fost iniþiat de Roger Wiliams, datoritã retragerii acestuia datoratã pensionãrii, problemele teoretice ºi practice au fost prezentate de Dr. Brian George (associate adviser for modern foreign languages and international understanding) pe durata întregului curs, ce s-a desfãºurat pe durata a 5 zile, de luni pânã vineri, zilele de sâmbãtã ºi duminicã fiind dedicate unor vizite de familiarizare cu împrejurimile ºi cultura localã.
Pe parcursul stagiului s-au prezentat diferite particularitãþi ale sistemului ºcolar din Tara Galilor precum ºi din þãrile reprezentate de cadrele didactice, compararea curricumului naþional al acestor þãri, discuþii cu directorii ºcolilor din împrejurimi care au desfãºurat proiecte Comenius în anii anteriori, cunoºtinþele pe care le pot obþine elevii în cadrul cooperãrii în cadrul proiectelor internaþionale. In douã din dupã-amieze s-au efectuat vizite la ºcolile din împrejurimi, cadrele didactice participante la curs grupându-se în funcþie de þara de provenienþã. Aceste vizite au avut ca scop atât familiarizarea cu sistemul britanic de învãþãmânt cât ºi prezentarea câtorva aspecte ale þãrilor de provenienþã a cursanþilor prin obiecte, imagini, folclor.
De asemenea s-au prezentat ºi mijloacele cele mai moderne de prezentare a unui curs precum ºi cele mai moderne modalitãþi de colaborare ICT, atât naþionalã cât ºi internaþionalã.
Obiectivele cursului, iniþial stabilite, au fost de familiarizare a cursanþilor cu posibilitãþile de colaborare în cadrul proiectelor Uniunii Europene, de prezentare a posibilitãþilor de implicare a elevilor în astfel de proiecte, motivarea acestora de a participa în diverse activitãþi de dimenisiune europeanã, realizarea unor legãturi amicale între elevi folosind diverse metode de comunicare pentru un constructiv schimb cultural. De asemenea s-a încercat ºi putem spune cã s-a ºi realizat o cunoaºtere a cadrelor didactice din diverse þãri cu profesorii din Marea Britanie în vederea încheierii pe viitor a unor parteneriate internaþionale noi sau implicarea în parteneriate deja existente. Toate obiectivele urmãrite putem spune cã au fost realizate.
La curs au participat cadre didactice din Germania, Danemarca, Suedia, Malta, Spania, Italia, Portugalia ºi Romania (3 învãþãtoare) care împreunã au discutat realizarea unui proiect Comenius 1 având ca temã "Apele din jurul nostru" la care ºcolile, care nu au deja un proiect în derulare, sã adere. De asemenea s-a pus problema ca ºi proiectele care sunt deja în derulare sã primeascã noi parteneri atât din Marea Britanie cât ºi din celelalte þãri participante. Scoala în care activez, deºi are în derulare un proiect Comenius 1 "Culture and customs", atât o ºcoalã din Pontypridd, cât ºi o ºcoalã din Suedia ºi-au manifestat dorinþa de a deveni parteneri.
Participarea la acest curs mi-a oferit ocazia de a cunoaºte, atât personal, cât ºi profesional, în interesul instituþiei în care lucrez, particularitãþile diverselor sisteme de învãþãmânt, legarea de prietenii cu numeroase cadre didactice în vederea derulãrii unor proiecte, parteneriate internaþionale finanþate de Uniunea Europeanã.
Participarea la un proiect Comenius 1 oferã ºi în prezent, dar ºi pentru viitor, elevilor ºcolii în care activez posibilitãþi de cunoºtere a particularitãþilor celorlalte þãri partenere, a schimbului cultural atât din punct de vedere folcloric, literar, istoric, geografic, gastronomic etc. De asemenea prin comunicarea dintre elevi se pot naºte prietenii durabile în timp ºi perfecþionarea unei limbi strãine, cum ar fi engleza.
Posibilitatea de lucru la un astfel de proiect s-ar putea realiza în cadrul orelor opþionale dar ºi în cadrul orelor obligatorii, impuse de curriculum naþional, prin activitãþi transcurriculare, aducerea de informaþii, activitãþi noi în cadrul orelor obligatorii. Pentru anul ºcolar 2003-2004 mi-am propus înfiinþarea unui cerc "Europen Club" în care elevii interesaþi pot participa, în afara orelor de curs, la diverse activitãþi corelate cu proiectele aflate în desfãºurare.
Personal am pregãtit câteva prezentãri pe calculator a sistemului de învãþãmânt din România, a ºcolii în care activez precum ºi pagina de web a proiectului Comenius 1 "Culture and customs"-în primul an fiind realizatã de prof. Florina Serbu, directorul instituþiei. De asemenea am prezentat imagini, casete audio cu elemente specifice folclorului românesc, iar în ºcolile pe care le-am vizitat am lãsat cãteva din creaþiile pe care le-au realizat elevii îndrumaþi de mine: desene, obiecte artizanale, poezii în englezã., fotografii ale principalelor actictivitãþi desfãºurate în ºcoalã.
În cadrul cursului am prezentat sistemul educaþional din România particularitãþile curriculum-ului naþional specific ciclului primar românesc, activitãþile întreprinse pentru obþinerea grand-ului, pentru finanþarea proiectului Comenius 1, precum ºi principalele activitãþi din cadrul proiectului. Cu ocazia vizitelor la ºcolile din teritoriu am fãcut prezentãri atât ale þãrii, cât ºi ale ºcolii în care activez,ca ºi familiarizarea unor elevi cu un cântecel popular românesc.
Datoritã vizitelor efectuate în ºcolile din Weles am putut viziona desfãºurarea orelor de limbã englezã pe grupe: o grupã studiind cu ajutorul mijloacelor audio, alta cu ajutorul mijloacelor video, iar cea din urmã folosind descoperirea cu ajutorul unor desene. În cadrul cursului ne-a fost prezentatã modalitatea de prezentare, predare a unor informaþii folosind mijloacele ITC, dar nu cele clasice, ci prin folosirea unui ecran ºi un retroproeictor, calculatorul fiind controlat de pe ecranul mare cu ajutorul unui mouse special, cursanþii putânt viziona toþi în acelaºi timp aceleaºi informaþii ºi aplicaþii.
Toþi cursanþii au fost evaluaþi de cãtre coordonatorul cursului, dr. Brian George ca având o participare foarte bunã la curs, apreciind în general fluenþa cu care s-a vorbit limba englezã, dar în special participarea activã la curs. In viitor participarea mea la curs va fi evaluatã de directorul instituþiei la care activez, de inspectorul de specialitate, cunoºtinþele mele fiind prezentate ºi în cadrul comisiei didactice din care fac parte, dar mai ales în activitãþile practice cu elevii mei de finalizare a proiectului Comenius 1 la care participãm.
Incã din luna septembrie a anului ºcolar viitor îmi propun ca în cadrul comisiei didactice, dar ºi în ºcolile din teritoriu sã derulez un program de cooptare a celor interesaþi de desfãºurare a unor proiecte Comenius 1 prin prezentarea paºilor ce trebuie realizaþi, a modalitãþilor de comunicare prin oferirea de adrese de e-mail deja obþinute de la ºcolile cu care am intrat în contact. De asemenea doresc sã înfiinþez în cadul ºcolii în care activez a cercului "European club" având ca scop promovarea relaþiilor europene în cadrul unor proiecte internaþionale. În acestã activitate doresc sã cooptez cât mai mulþi profesori, cât ºi elevi. În cadrul activitãþilor didactice demonstrative doresc sã prezint modalitãþi de lucru moderne prin folosirea mijloacelor ITC. Pentru viitor îmi propun sã realizez un parteneriat cu o ºcoalã din Marea Britanie chiar dacã acest lucru nu se efectueazã în cadrul unui proiect Comenius 1, ci doresc un parteneriat în scopul schimbului de informaþii culturale ºi amicale, în scopul perfecþionãrii limbii engleze a elevilor pe care îi coordonez.
Pe perioada cursului, pe lângã vizitele întreprinse în diverse ºcoli, s-au efectuat ºi vizite la diverse obiective din zonã cum ar fi Muzeul Big Pit Mining, Parcul Naþional Brecon Beacons, Muzeul Welsh Life, St. Fagans audierea corului bãrbãtesc din Pontypridd, locuri ce evidenþiazã aspecte ale istoriei ºi culturii celtice, aceste vizite având scopul de a fi înþeles modul de viaþã specific Tãrii Galilor, a evenimentelor cu care s-au confruntat de-a lungul istoriei atât din punct de vedere social cât ºi educaþional .
Pe perioada cursului nu s-au întâlnit dificultãþi, totul fiind impecabil organizat, singura problemã fiind engleza vorbitã de localnici care avea unele influenþe celtice.

Inv.Adriana Slincu- Scoala Eforie Nord

18.07 2003