RAPORT DE ACTIVITATE

Curs Comenius 2.2 -prof. Limba Engleza Roxana Tudose

1.Denumirea/ titlul activit??ii de formare:
In perioada 13.03-24.03 2006 s-a desfasurat la Mayflower College localitatea Plymouth, regiunea Devon, sudul Marii Britanii cursul " Using technology, music and drama in the EFL classroom".

2. Descrierea tipologiei activit??ii de formare: curs pentru profesori de limbi str?ine

3. Descrierea institu?iei organizatoare ?i a modului de desf??urare a stadiului:
Acest curs a fost destinat profesorilor de limba engleza; desfasurandu-se pe o perioada de doua saptamani, temele fiind variate si total diferite. Atat in prima saptamana cat si in cea de- doua profesorii colegiului au reusit sa creeze o atmosfera de lucru in echipa deosebita, ne-au ajutat sa ne integram cat mai bine si sa ne familiarizam cu civilizatia engleza. Cursul s-a desfasurat pe grupe de cate 10 cursanti. De asemenea au fost prezentate noi metode de predare si testare a cunostintelor de limba engleza. La dispozitia noastra au fost puse materiale, cabinete multimedia si intreaga baza de cursuri a colegiului. Fiind o institutie privata colegiul Mayflower are cursanti din toate colturile lumii, acest lucru oferind posibilitatea de a intalni oameni de peste tot din lume, posibilitatea de a schimba idei si experiente, culture si civilizatii diferite. Lucrul cel mai important, cred eu pe care il ofera institutia este posibilitatea de a te exprima liber, de a transforma teoria in practica prin activitati antrenante. Ca si profesor de limba engleza acest curs are la baza obiective importante ca imbunatatirea fluentei in limba de interes, cultura si civilizatie britanica, metodologie bazata pe comunicatie.
De fapt acest curs mi-a oferit idei practice pentru elevii mei: folosirea tehnologiei in predare, ziarele si media ca materiale aditionale, arta in predare. Cursul in sine mi-a oferit posibilitatea de a face un pas inainte, de a cunoaste alti profesori, de a intelege sistemul de predare European.

4. Detalii asupra modului în care a fost preg?tit? participarea beneficiarului la cursul de formare
In ceea ce priveste pregatirea personala la acest curs de formare as putea sa mentionez realizarea de proiecte cu ajutorul elevilor, proiecte insotite de fotografii, completarea unui test on-line de verificare a cunostintelor de limba engleza- test evaluat de institutia organizatoare, interes pentru orasul si zona unde avea sa se desfasoare cursul informatii obtinute prin accesarea internetului, familiarizarea cu subiectele cuprinse in programul cursului.

5. Descrierea propriei activit??i avute în perioada stagiului
Pe toata perioada stagiului am participat activ si entuziast la toate activitatile propuse de profesorii colegiului. Fiind un grup de profesori multinational dorinta de a impartasi experiente profesionale relevante a adus cursului in sine un succes direct. La finalul cursului am facut o prezentare -CD a scolii in care lucrez, am oferit profesorilor desene ale elevilor din Romania. O alta preocuparea a mea a fost aceea de a afla cat mai multe lucruri despre traditiile si cultura britanica, astfel , profitand de excursiile oferite de colegiu am avut posibilitatea de a relationa direct cu localnici din diferite zone ale sudului Marii Britanii- Devon.

6. Modul în care activitatea de formare a r?spuns unor nevoi de dezvoltare profesional? ca profesor.
Activitatea de formare a reprezentat perfec?ionarea de care are nevoie orice profesor de lb. str?in? pentru a-?i îmbun?t??i abilit??ile, metodele de predare ?i dobandirea accentului local. S-a realizat compararea ?i contrastarea unor probleme reale ale ?colii contemporane cu profesori de alte na?ionalit??i, precum ?i importan?a utiliz?rii acestor metode de predare alternative precum drama, muzica ?i tehnologia informa?iei, menite a m?ri motiva?ia elevilor pentru studiul limbilor str?ine. Munca în echip? în cadrul unui grup multina?ional de profesori, a fost benefic? deoarece fiecare dorea sa împ?rt??easca experien?a profesional?.

7. Obiectivele proprii stabilite înaintea începerii activit??ii de formare:
Obiectivele pe care le-am stabilit înaintea începerii activit??ii de formareau fost materiale ?i metode practice care au la baza folosirea tehnologiei informa?iei, muzicii ?i dramatiz?rilor în cadrul orelor de limba englez?. Contactul cu civilizatia si cultura britanic? va constitui o motiva?ie pentru dezvoltarea profesional?, dar ?i personal?. Îmbun?t??irea tehnicilor de comunicare si predare, managementul clasei, predarea creativ? ?i abilit??ile de munc? în echip? au fost elemente de care am tinut seama la inceputul cursul

8. Obiectivele realizate dup? efectuarea stagiului
Dupa efectuarea stagiului ca urmare a celor 50 ore de curs am reusit sa-mi imbunatatesc predarea lb. engleze prin metode alternative, cuprinzând cele mai recente ?i mai inovative tr?s?turi ale tehnicilor de predare ?i comunicare. O aten?ie sporit? am acordat particularit??ilor prozodice ce disting limba englez? de alte limbi europene, ?i utilizarea mijloacelor media ?i a altor activit??i în vederea promov?rii unei înv???ri angajante ?i memorabile.
Predarea/Înv??area prin dramatiz?ri duce la dobândirea de c?tre elevi a încrederii de sine în utilizarea lb. engleze. Cultura ?i stilul de via?? tipic englezesc sunt foarte bine în?elese ?i apreciate dac? sunt prezentate prin mijloace audio-video de ultim? genera?ie.
Importan?a comunic?rii cu alte ?coli europene pentru construirea sau fortificarea con?tiin?ei interculturale - a fost transmis? ?i altor colegi din ?coal? în cadrul ?edin?elor metodice pe catedre

9. Dimensiunea european? ?i implementarea acesteia în propria arie de lucru
Dimensiunea european?, mai ales construirea acesteia, constituie ideea de baz? a procesului de diseminare având ca scop con?tientizarea priorit??ilor avansate de programul Socrates: cet??enie european?, oportunit??i egale, comunicare ?i con?tiin?? intercultural?.
Activitatea de formare a f?cut posibil? compararea ?i contrastarea sistemelor educa?ionale cu profesori de lb. englez? de alte na?ionalit??i. S-au pus bazele unor proiecte ?colare viitoare impreuna cu colegii veniti din toata Europa. Diseminarea facuta ulterior, dobândit? pe parcursul acestei activit??i de formare îi va convinge pe colegii mei de importan?a particip?rii la astfel de cursuri, dar ?i de nevoia continu? de perfec?ionare. Diseminarea se va baza pe unul din obiectivele majore promovat de Socrates: înv??area pred?rii într-un spa?iu multicultural.

10. Integrarea competen?elor dobândite la curs în activitatea profesional? curent?
Prin utilizarea dramatiz?rilor, a muzicii ?i a tehnologiei în procesul de înv???mânt, elevii vor con?tientiza faptul c? o limb? str?in? nu înseamn? doar cuvinte, structuri sau itemi, ci un mijloc de comunicare viu, iar înv??area unei limbi str?ine se poate realiza din pl?cere. Organizarea activit??ilor educa?ionale precum spectacole cuprinzând scurte schi?e de teatru, cântece, sau implicarea spectatorilor va fi o adev?rat? pl?cere penru elevi, dar ?i pentru profesori. Un stil de predare diferit, comunicativ, pres?rat cu diferite colabor?ri ?i proiecte va constitui un adev?rat beneficiu pentru elevi ?i pentru via?a ?colii în general.
Alte competen?e ce vor fi integrate în cadrul cursurilor: dezvoltarea abilit??ilor comunicative, provocarea elevilor ?i adaptarea la o lume în continu? schimbare, plin? de oportunit??i, promovarea nevoii de înv??are pe tot parcursul vie?ii, inova?ia în educa?ie, accesul nelimitat la informa?ii, promovarea egalit??ii de ?anse în domeniul educa?ional.
Scoala va beneficia de realizarea de proiecte interna?ionale ?i participarea la cursuri de formare continu?. Sarcina unei ?coli este aceea de a-?i antrena elevii a tr?i ?i a munci într-o diversitate multi-cultural?. Sistemele educa?ionale europene difer? iar cooperarea între ?coli presupune promovarea unor metode de predare inovatoare, de ultim? genera?ie. Dezvoltarea profesional? a oamenilor ?colii face ca motiva?ia ?i satisfac?ia muncii s? creasc?, motiva?ia elevilor o dat? cu aceasta, crescând astfel ?i interesul pentru actul educativ.

11. Impactul asupra institu?iei în care activeaz? beneficiarul
Dezvoltarea profesional? a oamenilor ?colii face ca motiva?ia ?i satisfac?ia muncii s? creasc?, motiva?ia elevilor o dat? cu aceasta, crescând astfel ?i interesul pentru actul educativ.

12. Impactul asupra elevilor
Impactul asupra elevilor va fi uimitor datorita faptului ca teoria va fi transpusa în practic?, experien?a culturii ?i civiliza?iei britanice fiind transmis? elevilor, împreun? cu noile mijloace ?i materiale utilizabile în predare. În cadrul orelor de limba englez? utilizarea tehnologiei informa?iei, muzicii ?i dramei va constitui modalitatea principal? utilizat? pentru a incuraja invatarea unei limbi straine. Elevii vor ajunge sa cunoasca cultura europeana, istoria si traditia, chiar si cea culinara; compararea acestora cu cea romaneasca.
Elevii vor ajunge sa con?tientizeze diferitele aspecte ale vie?ii;cum s? tr?ie?ti în medii multiculturale, cum s? te adaptezi diversit??ii culturilor. Profesorul va încerca în acest fel deschiderea orizontului, deschiderea unor ferestre spre noi posibilit??i de comunicare. Astfel ei vor fi stimulati sa citeasca mai mult, sa puna in scena diferite spectacole, sa cunoasca valorile nationale si sa fie interesati de cele universale.

13. Impactul asupra diversific?rii programei de predare
Un astfel de curs de perfectionare iti poate oferi idei noi de diversificare a programei de predare. Se pot creea op?ionale în cadrul disciplinei lb. englez?. Elevii vor invata sa utilizeze informatiile primite, sa ajunga prin intermediul lor la unele noi.

14. Contribu?ia stagiului la dezvoltarea competen?elor lingvistice ?i metodologice
Din punct de vedere lingvistic ca participant la acest stagiu am avut ocazia de a studia limba fie in vorbire sau in scris datorita persoanelor implicate in acest curs, adica profesorii colegiului si colegii de peste hotare. Am avut ocazia de asemenea de a face diferente din punct de vedere lingvistic tinand cont de cele doua trepte in vorbire: aspectul formal al expresiilor si cuvintelor folosite in cadrul orelor de curs si aspectul informal folosit pe strada, acasa; ceea ce am acumulat din punct de vedere metodologic foloseste nu numai intelegerii limbii ca atare dar te ajuta sa o construiesi prin demonstratie, explicatie, propria descoperire, creativitate,intrebari.

15. Contribu?ia stagiului la diversificarea lingvistic? în ?coal?
Acest stagiu contribuie de asemenea la diversificarea lingvistic? în ?coal? astfel cadrele didactice din scoala, colegii de catedra au posibilitatea de a integra diferite teme in contextul european, utilizeaza mai mult limbile straine, afla noi metode si tehnici de predare, sunt motivati pentru a face o aplicatie pentru un stagiu de formare continua, invata, doresc sa lucreze in echipa si nu in ultimul rand dezvolta relatii de prietenie cu alte scoli.

16. Metode ?i tehnici de predare dobândite în urma stagiului de formare
Tot in urma acestui stagiu am dobandit o serie de metode si tehnici de predare de care cu siguranta ma voi folosi in cariera mea de profesor, mai ales ca sunt la inceput. As incepe cu invatarea asistata de calculator-Power Point, predare cu ajutorul tehnologiei- video, arta in predare,predarea creativa, utilizarea multimedia in procesul de predare-invatare. Folosirea unor materiale autentice ca ziare, reviste, articole, vederi sunt tehnici de predare cu caracter aplicativ. Sunt sigura ca acest lucru va duce la o crestere calitativa a procesului de predare din activitatea mea.

17. Modul în care este evaluat beneficiarul în timpul activit??ii de formare cât ?i modalit??ile de autoevaluare în perioada post stagiu ( instrumente de evaluare folosite, indicatori de performan?? care se vor prezenta ca anex? la Raportul de activitate)- a se vedea anexa la raport.


18. Alte men?iuni privind stagiul efectuat
In concluzie acest curs de perfectionare a fost pentru mine un model de cunoastere si descoperire a altei culturi si abordari europene prin interactionarea cu alti participanti la stagiu veniti din Ungaria si Bulgaria, am invatat ca trebuie sa fim mai toleranti, am dobandit noi competente, cunostinte si aptitudini necesare unei educatii de calitate.Sper ca pe viitor sa pot participa din nou la un curs de formare continua.

19. Dificult??i întâlnite
Nu am intampinat nici o dificultate nici in cadrul colegiului unde s-a desfasurat cursul si nici in activitatile desfasurate in afara programului initial. Gazda a fost foarte amabila si colaboranta pe tot parcursul sederii mele acolo. Profesorii romani au reusit sa lase o impresie buna.

Data,
17.04.2006 Semn?tura,
Roxana Tudose

3